ნებისმიერი სირთულის ხის
მოჭრა,
გასხვლა,
დამოკლება,
მოჭრა
გასხვლა
დამოკლება